Samen werken aan een circulaire economie

Op dit moment wordt het Circulair Materialenplan (CMP) opgesteld. Het is de opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Vanaf 2025 ondersteunt het CMP de transitie naar een circulaire economie.

Wat is het Circulair Materialenplan?

Het CMP biedt overheden en bedrijven kennis en een uniform kader voor het gebruik van grondstoffen, het omgaan met afval en het verlenen van vergunningen.

Hoe komt het CMP tot stand?

Lees achtergrondinformatie over hoe het Circulair Materialenplan tot stand komt en uit welke stappen het proces bestaat.

Voortgang CMP

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kondigde op 25 januari 2021 aan dat het LAP3 vervangen wordt door het CMP. Van 16 juni tot en met 17 juli 2021 konden bedrijven en overheden via een enquête ideeën inbrengen.

Download: Resultaten enquête CMP (pdf, 725 kB)

In 2022 werd verkend welke onderwerpen in het CMP aan de orde moeten komen. Ook startte de procedure voor de milieueffectrapportage (mer).

In 2023 startte het schrijven van het CMP. Voor de nodige input werden gesprekken gevoerd met stakeholders. Ook werd er in 2023 verder gewerkt aan de mer.

In 2024 kan iedereen via een zienswijze reageren op het ontwerp van het CMP en de mer.

In 2025 wordt het definitieve CMP vastgesteld door de minister. Er komt een notificatie over het definitieve CMP en de Reactienota in de Staatscourant. Vier weken na de officiële vaststelling treedt het CMP in werking.