Tijdlijn totstandkoming CMP

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 25 januari 2021 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair Materialenplan (CMP).

Het ministerie heeft van 16 juni tot en met 17 juli 2021 via een enquête de inbreng gevraagd van bedrijven en overheden voor de ontwikkeling van dit nieuwe plan. Via deze enquête heeft het ministerie breed de eerste input opgehaald voor het CMP. Je kunt de resultaten van de enquête inzien.

Download: Resultaten enquête CMP (pdf, 725 kB)

Op basis van de enquête zijn de onderwerpen in het CMP verkend. Stakeholders hielpen ook om onderwerpen te bepalen. Zo is er een bijeenkomst geweest over het toepassen van recyclaat met producenten, afvalverwerkers en overheden. Ook is er een bijeenkomst met omgevingsdiensten geweest over diverse onderwerpen zoals preventie en hoogwaardige verwerking.

Een belangrijk onderdeel bij het opstellen van het CMP is het doorlopen van de procedure voor de milieueffectrapportage (mer). In een mer wordt in kaart gebracht welke milieugevolgen verschillende kaderstellende en nieuwe onderwerpen in het CMP hebben, en de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de verschillende beleidsvoornemens. Het startpunt voor het schrijven van de mer is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Van 25 mei tot en met 5 juli 2022 konden belanghebbenden een reactie indienen over deze Notitie. In een reactienota is gereageerd op de ingediende zienswijzen en het advies van de commissie mer.

Naar de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het CMP en de reactienota Voornemen: Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Vanaf 16 december 2022 tot en met 30 januari 2023 was het mogelijk via overheid.nl te reageren op alle onderdelen van de wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) om de naam van LAP te veranderen naar CMP en een verstrekkingsverplichting in de wet te verankeren.

In 2023 is de start gemaakt met het schrijven van het ontwerp Circulair Materialenplan (CMP). Hiervoor zijn gesprekken met stakeholders gevoerd. Zo zijn er bijeenkomsten georganiseerd met de branches en medeoverheden over de ketenplannen voor hout, textiel en zonnepanelen.

In 2022 hebben we de reikwijdte van de mer bepaald. In 2023 is er door een externe partij gewerkt aan de mer. Onderdeel van het rapport is onder andere de nieuwe mogelijkheden voor het instrument minimumstandaard voor verwerking.

Na afronding van de mer zullen we de verdere uitwerking van de beleidsvoornemens ter hand nemen en zal het rapport ons ondersteunen bij de verdere beleidsontwikkeling. Het milieueffectrapport zal als bijlage bij het (ontwerp-)CMP gevoegd worden. Daarbij komt een notitie waarin wordt toegelicht hoe de mer is verwerkt in het CMP. Dit zal samen in de inspraak worden gebracht en ter toetsing bij de Commissie mer. worden neergelegd.

In 2024 wordt het ontwerp-CMP afgerond. Hiervoor zijn nog de laatste gesprekken gevoerd met stakeholders. Zo is er een bijeenkomst geweest over de ervaringen met de vollastsystematiek. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor omgevingsdiensten.

Presentatie op bijeenkomsten 30 januari en 1 februari 2024 Circulair Materialenplan (CMP) voor omgevingsdiensten (pdf, 2.2 MB)

Presentatie op bijeenkomsten 30 januari en 1 februari 2024 Circulair Materialenplan (CMP) voor omgevingsdiensten (docx, 37 kB) - digitoegankelijke versie.

Iedereen kan tijdens een zienswijzenprocedure (ook wel inspraakprocedure genoemd) reageren op het ontwerp-CMP. Iedereen kan het plan dan inzien en erop reageren via een zienswijze. Alle zienswijzen worden verzameld en de staatssecretaris reageert erop via een Reactienota. Het kan zijn dat het plan wordt aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.

Alle reacties worden bekeken op de mogelijkheid om het CMP te verbeteren. Het definitieve CMP wordt vastgesteld door de minister en samen met de Reactienota gepubliceerd in de Staatscourant. Vier weken na de officiële vaststelling treedt het CMP in werking. Dat betekent direct ook dat LAP3 dan niet meer geldt.